Michal Černík

Michal Černík

autorské stránky

Z poezie

Vánoční dárky

(ukázka z knihy)

 

Pocta rodičům

Matko vesmíru
matko země
matko setby
matko úrody
matko všeho živého

matko mé řeči maminko má
buď skrze mne vidomá

Otče rozumu
otče pravdy
otče osudu
otče porážky i vítězství
otče vlasti

otče mého dětství tatínku můj
vzpřímený ve mně stůj

 

Velikosti

Tak malý jako zrnko pšenice
schovám se v poli
Tak velký jako zrnko pšenice
vyrostu v klas

Tak malý jako naše planeta
ztrácím se ve vesmíru
Tak velký jako naše planeta
unesu lidstvo

 

Vlídné ráno

Mám klíček od noci
mám klíček od svítání
tak rozdílné jsou klíčky
a tak stejné zacinkání

Večer zamknu den
pak odemykám ráno
a šťastný jsem a šťastný jsem
když je v lidech zotvíráno

 

Kralování

Jsme doma spolu
a nejsme sami
Uprostřed stolu
nám kraluje váza s květinami

Dáme ji na kopec
a bude kralovat okolí
bude kralovat nakonec
nad lidmi nad lesy nad poli

 

Pověst o vstřícné zemi

Tam kde nám země vyšla vstříc
a žádá mír
a my ji zúrodňujeme

tam jaro přichází častěji než zima
a svítá víckrát než se stmívá
a to pěkné začíná víckrát než končí

tam víckrát žijeme
než umíráme

 

Noc

Cosi jako Nikdo
cosi jako nic
cosi bez těla
cosi bez hranic

Cosi bez hlasu
cosi černého nad námi
prohlíží si nás
svými hvězdami

 

Věčnost

Jednou žebřík opřu o zeď tmy
vylezu vzhůru ke hvězdám
Budu spěchat než se rozední
abych se nezřítil zase k nám

Čeká tam ohromná prázdnota
bezpečný prostor pro bytí
klubíčko které mne rozmotá
a svíčka která mne rozsvítí

 

Poselství Ježíškovi

Ježíšku opět slavíme Vánoce
a ty ještě netušíš
že dary králů ti už v kolébce
zbujely v kříž

 

Vánoční

Z kostela zaznívá radostné Zdrávas
andělé ve vločkách na zem se snáší
Bojíš se radovat nahlas
abys tu radost do mrazu nevyplašil

Na tuhle chvíli jsi i nejsi sám
Nasloucháš jak se pro tebe domů
slétávají tóny zvonů
Mají sílu tě zdvihnout až ke hvězdám

 

Kříšení

Ze svých prapředků jsme vstali
a vešli do miminek
Zachytili jsme se ve spárách skály
jak nás to učil březový kmínek

Uhranuli jsme se dálkami hvězd
a vlídné dálky nás čekají za plotem
a k hvězdám se chceme vznést
abychom je plašili svým životem
Průzračné přání

 

Dej bože

ať oklestím se
ze všech zbytečností
až k prostotě
až k pravdivosti

a do dlaní slov
smím život nabírat
neumím nenávidět
a dovedu mít rád

 

Přání nevinnosti

Dej bože

ať všechno je zas nevinné
jako započaté dítě
jako započatý sníh

a my o tom nevíme
a nepočalo zlo
a nepočal se hřích

 

Prosté přání

Svatý živote vévodo můj
mou radost si pamatuj!

A proměň ji v píseň
jež tryská až k nebesům
Skřivan ať ji tam zpívá
Ergo sum

 

První pokleknutí

Ať lípy při mně stojí
vyrostly z českých bájí
a na větve zpěvu
jim ptáci usedají

Klekátkem zpovědnice
ať je země má
pod mými koleny
odvěky pravdivá

 

Druhé pokleknutí

Živote přísný
nežádám milost ani divy
prosím buď mi jen
věrný a spravedlivý

Abych tě mohl žít
před tebou poklekám
Dopřej mi ať v sobě
zdůvodním člověka

 

Třetí pokleknutí

Pane

i když nebe mocných se nás zřeklo
ať na svět nevpustíme svoje peklo

Učiň nám zázrak na chvíli
v němž bychom své běsy zabili

Dopřej nám tolik síly
bychom svou mysl odzbrojili

A krutým přivoď bezdomí
v němž by je dávilo vlastní svědomí

 

Čtvrté poklektnutí

Pane

kamkoliv vejdeš do domu
ať v ženě oživíš madonu
a klika dveří po tvém doteku
otevře v člověku

A nás uváděj v stálé pokušení
postavit na zem naše snění
Pak ať námi proběhne dítě
a uvidí tě

 

Páté pokleknutí

Pane

v bezesné noci
v té noci temné
můj balvan a moji smrt
odejmi ze mne

Do mého prachu přilej vodu
znovu mne modeluj
a duši kterou jsem pustil na svobodu
vrať mi a budu tvůj

 

Novoroční přání

Abychom se všichni pospolu
v zdraví setkávali u stolu
a svedli jsme zas a znova
slovem dotýkat se slova

Aby dům byl domovem
snad nežádám si moc
ráno jsme si řekli Dobrý den
a večer popřáli si Dobrou noc

 

Chvalozpěv života

Chvalte život silný pro svatost jeho
chvalte jej pro rozšíření síly jeho
chvalte jej ze všeliké moci jeho
chvalte jej podle veliké důstojnosti jeho
chvalte jej zvukem trouby
chvalte jej na loutnu a citaru
chvalte jej na buben a píšťalu
chvalte jej na housle a varhany
chvalte jej všichni andělé
chvalte jej všichni zástupcové jeho
chvalte jej slunce i měsíc a hvězdy
které jste život nepoznaly
chvalte jej nebesa nebes
i noci které jsou nad nebem tímto
chvalte jej všecky věci
kteréž jako on stvořeny jsou
chvalte jej tvorové zemští
velrybové a všecky propasti
oheň a krupobití a sníh i pára
i vítr roznášející rozkaz jeho
i hory a všichni pahrbkové
stromové ovoce nesoucí
zvěř divoká i všeliká hovada
zeměplazové i ptactvo létavé
králové zemští i všichni národové
vládcové i všichni soudcové země
mládenci i panny a staří s dítky
chvalte jej hlasitými ústy
chvalte jej radostnou řečí všech národů
chvalte život veškerý
neb vyvýšen je a sláva jeho
stojí nade všecku zemi i nebe
i smrt

© 2013 Michal Černík